Praca – Przedstawiciel CITO PLUS

20140301_131649Przedstawicielem Kancelarii odszkodowawczej Cito Plus sp. z o.o. może zostać praktycznie każdy, kto jest zainteresowany pomocą poszkodowanym w uzyskiwaniu należnych im odszkodowań, kto ma chęć do pracy, jest osobą kulturalną i zorganizowaną. Chętnie nawiążemy współpracę z grupami przedstawicielami doświadczonymi w branży odszkodowań z terenu całej Polski. Przyjmujemy również osoby bez doświadczenia. System szkoleń i warsztatów pomoże nabyć potrzebną wiedzę a doświadczenia nabierzecie w praktyce. Wystarczy, że pozytywnie ukończycie rozmowę rekrutacyjną oraz przedłożycie wymagane dokumenty.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Przedstawiciel zobowiązany jest do:

 • Pozyskiwania w sposób etyczny i zgodny z zasadami współżycia społecznego klientów dla Cito Plus sp. z o.o.
 • Podpisywania umów z klientem, gromadzenia dokumentacji szkodowej oraz dochowania należytej staranności w jej przechowywaniu ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych.
 • Niezwłocznego przekazania kompletu dokumentacji wraz z umową i pełnomocnictwem do siedziby Cito Plus sp. z o.o.
 • Dbania o dobro klienta oraz utrzymywanie z nim kontaktu przez cały proces likwidacji szkody.
 • Przestrzegania zasad handlowych i marketingowych obowiązujących w Cito Plus sp. z o.o.
 • Wykorzystywania wszelkich dostępnych środków reklamy w celu szerzenia oferty obsługi prawnej w zakresie odszkodowań przez Cito Plus sp. z o.o.
 • Uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach doskonalących nabytą wiedzę i umiejętności.
 • Niedokonywania jakichkolwiek czynności mających na celu samodzielne dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli i innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody jak również niepobierania od klientów Cito Plus sp. z o.o. żadnych kwot pieniężnych pod rygorem niezwłocznego rozwiązania umowy.
 • Współpracy z prawnikami Spółki oraz jej Zarządem.

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą:

 • aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej – ksero
 • REGON – ksero
 • NIP wraz z oświadczeniem podatnika VAT ( czynny czy zwolniony )
 • ksero dowodu osobistego
 • numer rachunku bankowego
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • wykaz podwykonawców (dotyczy grup sprzedażowych)
 • wniosek o zawarcie umowy agencyjnej
 • rozliczenia agenta z Cito Plus sp. z o.o. odbywają się przy pomocy faktur

Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej :

 • ksero dowodu osobistego
 • numer rachunku bankowego
 • oświadczenie posiada/nie posiada status osoby bezrobotnej/rencisty/emeryta – jeżeli tak – numer decyzji z ZUS/KRUS/RUP
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • wniosek o zawarcie umowy przedstawicielskiej
 • rozliczenia z przedstawicielem odbywają się przy pomocy umowy o dzieło z rachunkiem
 • CITO PLUS sp. z o.o. nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne

Kandydaci z doświadczeniem proszeni są o udokumentowanie pracy w branży odszkodowań! 

Każdy przedstawiciel otrzyma komplet druków potrzebnych do wykonywania przedmiotu umowy. Ponadto – wizytówki, ulotki i inne materiały reklamowe pomocne w pracy z klientem. Indywidualnie ustalimy akcje reklamowe w miejscu działania danego przedstawiciela. Wszyscy przedstawiciele mają prawo do uczestniczenia w szkoleniach okresowych, warsztatach oraz uwzględnieniu wyników ich pracy przy losowaniu nagród miesiąca/kwartału/roku.

Dla najbardziej skutecznych przedstawicieli przewidujemy auto służbowe oraz telefon.