Wypadek i odszkodowanie

 Cito Plus świadczy pomoc prawną osobom, które:

 • zostały poszkodowane w wypadku komunikacyjnym
 • wskutek wypadku straciły najbliższych członków rodziny
 • uległy wypadkowi w miejscu pracy
 • uległy wypadkowi w rolnictwie
 • doznały urazu wskutek potknięcia lub poślizgnięcia w miejscach użyteczności publicznej
 • stały się ofiarą błędów medycznych bądź niewłaściwego leczenia
 • w wyniku zdarzenia zniszczeniu uległo ich mienie
 • uszkodzeniu uległ samochód

 

 W ramach prowadzonych postępowań uzyskujemy:

 • odszkodowanie za uszkodzenie ciała
 • odszkodowania za rozstrój zdrowia
 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
 • zwrot kosztów opieki osób trzecich niezbędnej w trakcie leczenia
 • zwrot kosztów specjalistycznej diety zalecanej przez lekarza
 • zwrot kosztów związanych z zakupem sprzętu ortopedycznego lub rehabilitacyjnego wskazanego przez lekarza
 • zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu, jeżeli w wyniku doznanych obrażeń została utracona zdolność zarobkowania
 • zwrot utraconych dochodów
 • rentę dla poszkodowanego stałą lub tymczasową
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej
 • odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej członków rodziny zmarłego
 • zwrot kosztów pogrzebu niezależnie od refundacji ZUS, nagrobka, odzieży żałobnej, poczęstunku dla najbliższych zmarłego
 • rentę dla uprawnionych członków rodziny zmarłego

 

 W sprawach, które dotyczą uszkodzenia samochodu oferujemy pomoc w zakresie:

 • oceny wysokości przyznanego odszkodowania
 • weryfikacji przyczyn odmowy wypłaty odszkodowania
 • zasadności ustalenia szkody całkowitej
 • zrewidowania kosztów naprawy oszacowanych przez ubezpieczyciela
 • wypłaty podatku VAT
 • dochodzenia utraty wartości rynkowej pojazdu
 • analizy dokumentacji szkodowej pod względem zasadności rozpoczęcia procesu sądowego, jeżeli decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego jest ostateczna

 

 Działania Kancelarii Cito Plus to przede wszystkim:

 • reprezentowanie osób poszkodowanych w wypadkach przed wszystkimi zakładami ubezpieczeń i sądami powszechnymi  na całym etapie likwidacji szkody i postępowania sądowego
 • świadczenie doraźnej pomocy prawnej w zakresie spraw odszkodowawczych
 • informowanie i udzielanie niezbędnych porad związanych z tematyką odszkodowawczą
 • analiza posiadanej dokumentacji pod kątem rozmiaru szkody i zasadności roszczenia
 • pomoc w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia sprawy odszkodowawczej