Wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy.

wypadek-komunikacyjny-odszkodowanieJeżeli byliśmy uczestnikiem wypadku drogowego, doznaliśmy obrażeń ciała, ponieśliśmy straty materialne możemy starać się odszkodowanie za wypadek z polisy OC sprawcy wypadku. Potrzebna nam będzie na początek notatka z policji lub wyrok sądu (jeżeli przeciwko sprawcy toczyła się sprawa karna), dokumentacja medyczna, faktury dotyczące kosztów leczenia, inne dokumenty potwierdzające poniesione straty. I do dzieła.

W aktach towarzystwa ubezpieczeniowego będziemy występować jako szkoda osobowa. Obejmuje ona uszczerbek wynikający z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia życia oraz naruszenia innych dóbr osobistych człowieka. W zależności od charakteru i rodzaju obrażeń możemy dochodzić:

• odszkodowania na pokrycie wszelkich wynikłych z tego powodu wydatków

• renty dla wyrównania szkód o trwałym charakterze

• zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie, czyli stosownej sumy pieniężnej mającej w zamierzeniu naprawić szkodę niemajątkową

Niestety nie sposób ominąć kwestii naprawienia szkód wywołanych śmiercią człowieka. Obowiązująca ustawa i kodeks cywilny zakładają w tym przypadku cztery typy roszczeń: rentę, jednorazowe odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia, pogrzebu i nagrobka, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Uprawnieni do renty po zmarłym są osoby, względem których ciążył obowiązek alimentacyjny, natomiast zwrot wydatków związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego należą się temu, kto je bezpośrednio poniósł, niezależnie od tego czy jest spadkobiercą.

W kontaktach, najczęściej korespondencyjnych, z firmą ubezpieczeniową co jakiś czas pojawiać się będzie problem terminów, ich przekroczenia, groźby zakończenia sprawy bez rozpatrzenia ze względu na czasowe uchybienia z naszej strony. Tego rodzaju zapisy stosowane przez ubezpieczycieli mają charakter instrukcyjny, natomiast z całą pewnością nie mają mocy prawnej. Roszczenia o naprawienie szkody spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia; w praktyce najczęściej sprowadza się to do trzech lat liczonych od wypadku. Jeżeli natomiast szkoda jest wynikiem przestępstwa (sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem sądu) okres przedawnienia wynosi dwadzieścia lat.

No dobrze. Dokumenty pozbierane, roszczenie sformułowane, przesłane do odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej. Co dalej będzie się działo z naszym odszkodowaniem? Towarzystwo ubezpieczeń powinno w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody podjąć decyzję o wypłacie należnego odszkodowania. Często jest tak, że w powyższym terminie wypłacana jest tzw. kwota bezsporna, a właściwa część bądź po zakończeniu leczenia, bądź, gdy, leczenie jest długotrwałe po upływie maksymalnego 90 – dniowego okresu, który przewidział ustawodawca na podjęcie decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania. Wydanie decyzji przez firmę ubezpieczeniową nie zamyka postępowania. Przysługuje nam jeszcze prawo do odwołania (niestety ustawa nie określa terminu, w jakim powinniśmy otrzymać odpowiedź), a gdy nie odniesie ono pożądanego skutku pozostaje nam zastanowić się nad ewentualnym skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.